chuyển đổi số

Chuyển đổi số là sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào một lĩnh vực nào đó, tận dụng các công nghệ để thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình quản lý và cung cấp các giá trị mới cho đối tượng hướng đến của lĩnh vực đó…

xem thêm

các công nghệ số hóa

Số hóa truyền thống là các hình thức số hóa cơ bản như:

  • Chuyển đổi tài liệu, văn bản thành bản ghi văn bản
  • Chuyển đổi dữ liệu thành tập tin hình ảnh số …
xem thêm