quản lý nguồn lực – RESOURCE MANAGERMENT

P6 hỗ trợ tối đa người dùng lập kế hoạch nguồn lực với các chức năng đặc biệt như biểu đồ, bảng tính…

XEM THÊM

QUẢN LÝ KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ – PLANNING & SCHEDULING MANAGEMENT

Tất cả các dự liệu dự án được lưu trên một cơ sở dữ liệu tập trung và P6 hỗ trợ chức năng phân bổ quyền truy cập đến WBS, do vậy người dùng dễ dàng quyết định phân việc theo vai trò thực hiện công việc … 

xem thêm